Финансиране на селското стопанство и фермерите

Финансиране на селското стопанство и фермерите
Обща селскостопанска политика (ОСП)
Земеделските производители получават директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФПГ). Този фонд финансира основно директни плащания и мерки за регулиране или подкрепа на селскостопанските пазари.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) финансира приноса на ЕС към програмите за развитие на селските райони.
Изследвания и иновации
Земеделските производители също могат да се възползват от подкрепата за клъстер храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда в Horizon Europe. Възможностите за финансиране са изброени на портала за възможности за финансиране и наддаване.
Заетост в селските райони
Земеделските производители могат да се възползват от някои от действията на Програмата за единния пазар, по-специално в рамките на стълба на хранителната верига, управляван от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифрови технологии (HaDEA).
Финансирането на земеделските производители се предлага и от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) за подобряване на условията на заетост в селските райони.

https://ec.europa.eu/.../funding-opportunities-farmers_en